پایه سرم

با طراحی بسیار زیبا با چرخ های بدون نویز تایوانی با قابلیت تنظیم کورس و پیچ تنظیم.

تجهیزات استیل بیمارستانی