نکات مهم در مورد ساختار اتاق عمل

#در ورودی ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ ،

و ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ رﻋﺎﯾﺖ آن اﻟﺰاﻣﯽ ﮔﺮدد.

#بهترین مکان برای قرارگیری اتاق عمل در نزدیکی CSR است ،

ﺗﺎ در هنگام ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ وﻗﺖ،

و اﻧﺮژی و اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهها و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه

و وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .

#ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﯿﺰ و ﮐﺜﯿﻒ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ از هم ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ انها ﮐﺎﻣﻼ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .

#درب ورودی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ بزرگ باشد (حدودا ۲۲۰CM) ﺗﺎ ﻋﺒﻮر و ﺧﺮوج ﺗﺮاﻟﯽ و ﺑﺮاﻧﮑﺎرد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

#اﻧﺒﺎر اﻗﻼم ﮐﺜﯿﻒ و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﺸﺪه ﮐﺎﻣﻼ از هم ﻣﺠﺰا و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

#در ورودی اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺧﺘﮑﻦ جهت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﺶ و ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮔﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

#ﻗﺴﻤﺖ نگهداری وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،

اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از درب ﺗﺤﻮﯾﻞ CSR وﺳﺎﯾﻞ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

#ﺳﯿﺴﺘﻢ تهویه اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،

و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮان آﻧﺮا در  ۲۷ تا ۳۷ درجه ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ .

#ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮهای هپا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮای ورودی اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

#ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﺷﺴﺘﺸﻮ و سینک بیمارستانی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .

#در اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎی ﻋﻤﻞ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﺴﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده و دستها را ﺿﺪ ﻋفوﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .

#اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻤﯿﺰ وﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه باشد.

#ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت ﻻزم ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺷﺶ و دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ را در اﯾﻦ محلها رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

#ﻣﺴﺌﻮل اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و نگهداری ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب بهداشتی در ﺑﺨﺶ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات بهداشت ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.

#ﺑﺨﺶ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﺗﺠﻬﯿﺰ وﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻮدﮐﻪ ﻣﺤﻞ راﺣﺘﯽ وآﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﻤﺎران وﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

#درب و دﯾﻮار ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻠﻞ وﻓﺮج ، ﺻﺎف و دارای رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .

#ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

#ﻣﺤﻮﻃﻪ ری ﮐﺎوری ﻣﺠﺰا ﺑﻮده و دارای ﺳﺮوﯾﺲ بهداشتی و روﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

#ﮐﻠﯿﻪ ﭘﻨﺠﺮه ها ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺎز ﺷﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ)

#اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،  ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،

یعنی ﺟﺮﺑﺎن هوا ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﺎﯾﺪ همیشه از ﻣﻨﻄﻘﻪ استریل به منطقه پاک و از این قسمت به سمت منطقه بیرونی باشد.