میز میو

میز تمام استیل مناسب بیمارستانها و درمانگاه ها.