شیرهای پدالی مکانیکی

شیرهای پدالی مکانیکی

قابلیت کنترل فشاری توسط پا.

مناسب برای سینکهای اتاق عمل.