سینک اسکراب ، بدلیل شرایط ویژه خود ، یکی از مناسب ترین مکانها برای رشد و تجمع آلودگی میباشند.

توجه به شرایط ویژه ای که بر اتاق عمل و اتاق اسکراب باید حاکم باشد ،

اهمیت طرح و شکل داخلی سینک اسکراب را بیشتر آشکار میسازد.

سینک اسکراب نباید دارای گوشه های تیز و جرم گیر و نقاط و انحناهای غیر قابل دسترسی باشد.

زیرا این مکانها بهترین محل برای تجمع باکتریها ، اسپورها ، ویروسها و نهایتا شیوع عفونت در اتاق عمل میباشد.

در نسل جدید سینکهای اسکراب گروه مهندسی نوآور اسپادانا کوشش شده است تا با طراحی فضای داخلی باز ،

صددرصد قابل دسترس و ایجاد گوشه های مدور ،

تمامی سطح داخلی آن به راحتی نظافت و ضد عفونی گردد ،

تا تجمع آلودگی ها در داخل سینک به حداقل کاهش یابد.

طراحی جداره بیرونی سینک موجب گردیده است تا تمامی اجزاء داخلی سینک نظیر سیفون ، لوله ها ، شیرهای آب ،

منبع و پمپ های بتادین دور از دید قرار بگیرند ، که این امر تاثیر به سزایی بر زیبایی سینک و محیط اتاق میگذارد.

سینک بیمارستانی

 

 

مهندسی نوآور اسپادانا