ترالی منحنی

ساخته شده از استیل گرید ۳۰۴٫

مناسب برای اتاق عمل.

دارای چرخهای بدون نویز تایوانی.