ترالی منحنی

با انحنا بسیار مناسب و ارگونومی دردومدل متوسط و بزرگ تولید و عرضه می گردد.