ترالی ملحفه

ترالی حمل ملحفه ، جهت جمع آوری ملحفه کثیف و حمل ملحفه تمیز جهت آنکارد کردن تخت ها بکار میرود.

پارچه بکار رفته شده در سبد از الیاف نانو پلیمر است.

ضد نفوذ مایعات و با قابلیت شستشو .

این ترالی در مدل های ساده و یا طبقه دار عرضه می شود.