ترالی حمل گاز استریل:

یکی از تجهیزات مورد نیاز در هر اتاق عملی ترالی حمل گاز استریل (ترالی گازشمار) است.
گاز استریل در واقع یک لایه بسیار نازک با بافت باز است که در پانسمان کردن زخم ها از آن استفاده می شود.
این پارچه نازک باید ابتدا استریل شده و سپس در جراحی مورد استفاده قرار گیرد ،
چرا که در غیر این صورت منجر به عفونت و عارضه های بدتر نیزخواهد شد.
زمانی که قرار است گاز استریل به اتاق عمل منتقل شود باید بدانیم که دقیقا چه تعداد گاز استریل استفاده شده
و در حین هر عمل چه تعداد اضافه آمده است. برای این منظور می توان از ترالی حمل گاز استریل استفاده نمود.
ترالی حمل گاز استریل این امکان را فراهم کرده اند ،
که نه تنها جراح در حین عمل راحت تر بتواند به گاز استریل دسترسی داشته باشد ،
 بلکه پس از اتمام عمل با شمارش گاز استریل های باقی مانده ،
می توان تعداد استفاده شده در حین جراحی را تعیین نمود.

 

 

 

شرکت نوآور اسپادانا