ترالی تجهیزات

از جنس تمام استیل با چرخ های ضد نویز در ابعاد استاندارد و سفارشی قابل عرضه می باشد.