ترالی تجهیزات و یا میز با تعداد طبقات درخواستی، واحدی متحرک است جهت حمل تجهیزات و وسایل بهداشتی ،

و همچنین جهت حمل غذا مورد استفاده قرار میگیرد.

این محصول جهت مصارف گوناگون در شکل ، اندازه و طرح های مختلف ،

توسط شرکت نوآور اسپادانا تولید و عرضه می گردد.