وب سایت شرکت نوآور اسپادانا به منظور انجام خدمات وسیع در زمینه تجهیزات بیمارستانی و پزشکی افتتاح گردید.