عکس های مربوط به پروژه اتاق عمل قلب بیمارستان عسگریه اصفهان

 

 

شرکت مهندسی نوآور اسپادانا